GLOSSARI DE CINEMA


ACCIÓ ALTERNA: Forma de muntatge que presenta dues escenes diferents de forma successiva fent progressar conjuntament una acció.
ACCIÓ CONTINUADA: Manera de fer progressar la narració fílmica sense interrupcions ni salts enrere.
ACCIÓ PARAL·LELA: Tipus de muntatge altern que presenta el que està succeint en dos o més escenaris diferents de forma simultània. Ambdues accions es complementen o bé l'una puntua l’altra fins arribar a un moment final de trobada.
ANGULACIÓ: Diferència d’alçada que hi ha entre el nivell de la presa i l’objecte o figura humana que es filma.
ANTICLÍMAX: Moment de poc interès o emoció en l’acció del film, que segueix el desenllaç a manera de complement o d’aclariment.
ARGUMENT: Història o assumpte resumit que tracta el film a partir d’una idea esquemàtica o general. Pot ser original o bé adaptat d’una altra obra. Les quatre fases de creació d’un argument són: sinopsi, tractament, continuïtat i guió tècnic.
ASINCRONISME: Efecte que es produeix quan no concorden el muntatge visual i el sonor.
ATREZZO: Conjunt d’instruments, estris i tota mena d’objectes que s’usen en la decoració d’una escena.
BACKGROUND: Fons d’un escenari o d’un decorat.
BANDA D’EFECTES: Banda magnètica separada que ha d’anar sincronitzada amb la imatge per a l’obtenció del "master de so" o banda completa de so.
BANDA D’IMATGES: Zona de la pel·lícula que conté els fotogrames.
BANDA DE SO: Conté el so del film, o sia, el resultat de la mescla de les bandes separades de diàlegs, música i efectes. Por ser BSO (Banda Sonora Original) o no.
CÀMERA RÀPIDA: Efecte que es produeix quan es filma a una cadència inferior a la normal (24 ips).
CÀMERA LENTA: Efecte produït en filmar a una cadència superior a la normal.
CAMP: Espai visual que pren la càmera des del punt de vista en què es troba i segons l’angle d’enquadrament.
CLÍMAX: Moment del més alt interès o emoció en l’acció del film, en especial de caire dramàtic o espectacular, que es crea abans del desenllaç.
CONTRACAMP: Espai visual simètric al camp, o sia, el camp contrari, l'invers.
CONTRAPICAT: Angulació que s’obté quan la càmera filma des de baix cap a dalt, i s’engrandeix l’objecte o la figura humana que pren.
CORTINETA: Efecte òptic que permet substituir de manera gradual una imatge per una altra, en diferents direccions.
DESENLLAÇ: Moment de l’argument que conduirà ben aviat al final de la història que es vol narrar; posa en ordre les distintes peces que han intervingut fins aleshores i prepara el final.
DISSOLVÈNCIA: Acció d’esvair gradualment una escena, la qual cosa indica el pas del temps d’una escena a una altra, en passar d’un pla a un altre.
DOLLY: Màquina amb rodes o rails que té una plataforma sobre la qual se situen la càmera i l’operador. Permet un desplaçament molt suau i fluid.
EIX DE L'ACCIÓ: Línia imaginària al llarg de la qual es desenvolupa l’acció dels personatges en l’espai. Aquest eix és determinat, en les accions estàtiques, per la direcció de les mirades dels personatges.
EIX ÒPTIC: Línia imaginaria que uneix el centre de l’enquadrament amb el centre de l’objectiu de la càmera.
EL·LIPSI: Supressió d’una acció rellevant de la història. Tot i que no apareix al film, queda suggerida de forma clara. Normalment s’aconsegueix amb un salt temporal o un canvi d’espai. ELIPSIS/ ELLIPSIS
EMPLAÇAMENT: Situació de la càmera, punt de vista o angulació que adopta a l’hora de captar una escena.
ENCADENAT: Pas d’un pla a un altre per mitjà d’una sèrie de fotogrames intermitjos en què les imatges se superposen.
ENQUADRAMENT: Acció per la qual l’objectiu capta aquell espai de la realitat que es vol prendre i que posteriorment es projectarà.
ESCENA: Seguit de plans que formen part d’una mateixa acció, realitzada pels mateixos personatges dins d’un espai i d’un temps concrets.
ESCOMBRAT: Pas d’un pla a un altre per mitjà d’una imatge intermèdia quasi difosa, que resulta d’un moviment rapidíssim de la càmera sobre el seu propi eix. BARRIDO.
ESCORÇ: Efecte que es produeix quan un objecte o una figura humana és presa en un gran primer pla i de forma obliqua, fent que quedi lleugerament desfigurada. ESCORZO.
ESPAI: És el lloc físic determinat per l’enquadrament de la càmera.
FLASHBACK/ RETROSPECCIÓ: Salt enrere en el temps.
FLASHFORWARD/ ANTICIPACIÓ: Salt cap endavant en el temps.
FORA DE CAMP: Acció o diàleg que té lloc fora del camp visual de la càmera.
FOSA (en negre o en blanc o color): Pla que es va fent cada cop més fosc (o blanc o de color), fins que a la pantalla es fa el negre (el blanc o el color) total. N’hi ha de tancament i d’obertura. FUNDIDO. FADE.
GRAN PLA GENERAL: Mostra un paisatge o un gran decorat on les figures humanes i els objectes no tenen gaire relleu.
GUIÓ LITERARI: Narració argumental del film que conté la trama, els personatges, els decorats, l’ambientació, el vestuari..., així com els diàlegs i la veu en off si s’escau. LITERARY SCRIPT
GUIÓ TÈCNIC: Document que especifica, a més del dit abans, tot allò que s’ha de veure i que s’ha d’escoltar durant la projecció del film i en el mateix ordre en què apareixerà a la pantalla.
IDEA: Punt de partença per a elaborar l’argument.
INSERIT: Pla que s’intercala enmig d’altres dos per destacar un detall, descriure un aspecte... INSERTO.
MOVIMENT DE BALANCEIG: És l'obtingut quan la càmera es mou de dreta a esquerra i a l’inrevés sense aturar-se.
MUNTATGE: Procés d’escollir, ordenar i empalmar tots els plans rodats segons una idea prèvia i un ritme determinat.
NADIR: Angulació totalment vertical, des de baix cap a dalt cap (vista de cuc).
PANORÀMICA: Moviment de rotació de la càmera. Pot ser horitzontal, vertical, obliqua (molt rarament) i també circular (horitzontal de 360 graus).
PICAT: Angulació obtinguda quan la càmera filma de dalt a baix, i que fa que l’objecte o la figura humana presa s’empetiteixen. PICADO.
PLA: Conjunt d’imatges que constitueixen una mateixa presa; és, doncs, la unitat bàsica de filmació. N’hi de diferents tipus segons l’angulació de la càmera. PLANO
PLA AMERICÀ: És el que mostra la figura humana des dels genolls en amunt.
PLA DE CONJUNT: Pla que inclou a tots els personatges d’una escena. És molt semblant al PLA GENERAL.
PLA GENERAL: És el que mostra les figures i els objectes d’una manera total, incloent-hi l’escena on es troben.
PLA INCLINAT: Pla que s'obté quan la posició de la càmera no és vertical.
PLA MASTER: Seqüència que es roda en un sol pla per presentar la continuïtat d’una acció i que serà enriquida amb inserits.
PLA MITJÀ: És el que mostra la figura humana, tallada per la cintura o bé a l’alçada del pit.
PLA-SEQÜÈNCIA: Seqüència que es roda en un sol pla, en una única presa, sense cap tipus de muntatge, directament i sense interrupció, i per això conserva la unitat espacial i la temporal. ONE SHOT SCENE/ LONG TAKE
PLA SUBJECTIU: Mostra allò mateix que veuen els ulls d’un personatge. A vegades el pla reflecteix el mateix moviment que fa l’actor.
PLANIFICACIÓ: Desglossament del guió en plans.
PLANTEJAMENT: Inici o arrencada de la història que hom vol narrar.
PRESA: Fragment de pel·lícula que va des de que la càmera comença a gravar fins el moment en què s’atura. TOMA/ SHOT/ TAKE
PRIMER PLA: Mostra el rostre sencer o una part de la figura humana, o bé un objecte globalment. http://es.wikipedia.org/wiki/Close-up PRIMER PLANO/ CLOSE UP.
PRIMERÍSSIM PLA: Mostra una part del rostre de la figura humana, o n’apropa una zona, o bé només una porció d’un objecte.
PROFUNDITAT DE CAMP: Espai entre el primer terme i el darrer que s’enfoquen de manera nítida en un mateix enquadrament.
RACCORD/ CONTINUÏTAT/ RÀCORD: Enllaçament o continuïtat d’un pla a un altre sense que es produeixi cap salt. N’hi ha per moviment, color, llum, contingut, so..., i per combinació d’alguns o de tots aquests aspectes. CONTINUIDAD, RÁCORD.
RITME: Impressió dinàmica donada per la durada dels plans, les intensitats dramàtiques i, en darrer terme, per efecte del muntatge.
SALT D'EIX: Efecte òptic que es produeix quan es creuen els eixos d’acció i, per tant, es dóna una perspectiva falsa en la continuïtat dels plans correlatius.
SEQÜÈNCIA: Seguit d’escenes que formen part d’una mateixa unitat narrativa.
SINCRONITZAR: Fer concordar exactament la banda sonora amb la banda d’imatges.
SINOPSI: Resum o esquema de l’argument d'un film en què s’inclouen les característiques majors dels protagonistes.
SOBREIMPRESSIÓ: És quan s’impressiona dues vegades el mateix fragment de film, filmant cada vegada imatges diferents que adquireixen significat amb la superposició.
STEADY CAM: Suport estabilitzador de la càmera que es penja de l’espatlla de l’operador i permet fer un moviment de desplaçament suau a peu per seguir una acció. STEADICAM
TALL: Pas o unió d’un pla amb un altre, mitjançant l’enllaç o empalmament directe sense que hi hagi cap altre pla intermig. CORTE/ CUT
TRAVELLING: Moviment de translació de la càmera en l’espai realitzat damunt d’un rail mòbil o un giny mecànic amb rodes. Normalment serveix per acompanyar al personatge en el seu desplaçament. Pot ser frontal, lateral, d'esquena, circular, rectilini... TRÀVELIN/ TRÁVELIN.
ZENITAL: Angulació totalment vertical, des de dalt cap a baix (vista d'ocell).

FONT PRINCIPAL:
http://www.xtec.cat/~xripoll/glossari.htm
ALTRES FONTS:
El llenguatge audiovisual (Aulamèdia)
Cinematic terms (en anglès)